proceso de reciclaxe

Cintas de vídeo

Codi T-1935 de l'ARC da Generalitat de Catalunya

BLIPVERT é transportista autorizado para Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) e conta con máis de 15 anos de experiencia no mundo da reciclaxe. Isto permítenos ofrecer un servizo especializado, que en estreita colaboración co cliente, apórtalle un profundo coñecemento sobre a composición dos materiais a reciclar, a porcentaxe previsto de revalorización, as posibilidades de reciclado e unha garantía sobre o destino e adecuado tratamento de todas as materiais. O servizo complétase coa elaboración da información e dos certificados de tratamento correspondentes válidos para auditorías ISO 14001.

De que material está fabricado unha cinta de vídeo?

Unha cinta de vídeo está formada por un rolo de cinta bobinada nun núcleo metálico ou plástico, e unha carcasa de plástico cunha tapa móbil de acceso á cinta.
A cinta é un soporte de tereftalato de polietileno, máis coñecido hoxe por PET, recuberto por unha fina capa de óxido férrico. O PET e o óxido, que son pequenas partículas magnéticas, xúntanse por medio dun adhesivo. A composición da cinta de vídeo é moi parecida á dunha cinta de audio. Este óxido é facilmente magnetizado e é o que almacena a información de vídeo e audio. 
O PET é un dos tipos de plástico máis utilizados no mundo e podemos velo nos envases para refrescos, aceites, cosmética, frascos varios, películas transparentes, fibras téxtiles, envases ao baleiro, bolsas e bandexas para microondas, cintas de vídeo e audio, xeotextiles e ata nas radiografías dos hospitais.. Está feito de petróleo cru, gas e aire. Un quilo de PET está composto por 64% de petróleo, 23% de derivados líquidos do gas natural e 13% de aire. A partir do petróleo cru, extráese o paraxileno e oxídase co aire para dar acedo tereftálico. O etileno, que se obtén a partir de derivados do gas natural, é oxidado con aire para formar etilenglicol. O PET faise combinando o acedo tereftálico e o etilenglicol.

Descrición do Proceso

Ao cabo da súa vida útil, as cintas de vídeo deben ser tratadas nun proceso que ofreza garantías para recuperar as súas compoñentes xa que todos eles son aproveitables.
O proceso de reciclaxe seleccionado por BLIPVERT permite o emprego de tecnoloxías limpas para o fraccionamento selectivo dos distintos plásticos e metais mediante un proceso industrial de sucesivas moliendas e trituraciones. Posteriormente sepáranse os elementos férricos dos plásticos mediante electroimáns e cada tipo obtido implica un específico proceso de revalorización e tratamento que permite recuperalo e devolvelo ao ciclo produtivo.

Lexislación Existente

REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febreiro, sobre aparellos eléctricos e electrónicos e a xestión dos seus residuos.

Artigo 5. Tratamento de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos.

1. Os residuos de aparellos eléctricos e electrónicos que conteñan materiais ou elementos perigosos serán descontaminados. A descontaminación incluirá, como mínimo, a retirada selectiva dos fluídos, compoñentes, materiais, substancias e preparados, de conformidade con
o establecido no anexo III.

2. As operacións de tratamento terán como prioridade, por esta orde, o reutilización, o reciclado, a valorización enerxética e a eliminación. Ás operacións de valorización seralles de aplicación o réxime xurídico establecido na Lei 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, atendendo ás características das operacións e á peligrosidad das compoñentes que constitúan o obxecto da xestión.

3. Todas as operacións de tratamento  realizaránse aplicando as mellores técnicas dispoñibles. En particular, as operacións de traslado de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos realizaranse de tal modo que se poida lograr a mellor descontaminación, reutilización e o reciclado dos aparellos enteiros ou as súas compoñentes.


Sabías como  se realíza a magnetización dunha cinta de vídeo…
A partir dun fenómeno denominado magnetismo, cuxa explicación simplificada é que “todos os átomos están saturados magnéticamente pero, debido á orientación aleatoria dos mesmos, o material non parece estalo. Se se aplíca a este unha forza magnética, os imáns individuais alíñanse no mesmo enderezo e, cando se retíra a forza, permanecen así, co que o material presenta agora magnetismo. Se se aplica unha forza de polaridade oposta, o campo magnético invirtiríase cando auméntase a forza magnética, e provocaríase un incremento do magnetismo ata que se acadase o punto de saturación. A cinta magnética posúe cualidades inherentes que a favoren como medio de almacenamento de información que logo decodifica o noso magnetoscopio, ou reprodutor de vídeo doméstico.

Por que non se ven ben as cintas de vídeo vellos?
O principal problema relacionado coa conservación das cintas magnéticas radica na estabilidade do adhesivo, é dicir, a compoñente que mantén unidas as partículas magnéticas (óxido) ao soporte plástico (Mylar). Cando as cintas se expoñen a condicións de humidade e temperatura desaxeitadas, as distintas capas que as compoñen sofren procesos de contracción e expansión. Estas variacións producen danos na superficie magnética a veces irreparables: poden romper o adhesivo e facer que as partículas metálicas s despréndanse da súa base plástica. Tecnicamente  chámaselle flaking off. A humidade tamén pode volver pegañento este adhesivo facendo imposible a súa lectura, ao que se chama sticky shed syndrome. (Síndrome do residuo pegañento).

Importancia de que o material debe ser tratado por un XESTOR AUTORIZADO

O destinatario final do material recuperado é un xestor autorizado para os Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) que asegura un correcto tratamento dos mesmos e o máximo grao de reciclaxe. O destino desexable será sempre o xestor especializado en cada tipo de residuo, mellor que o xeralista que soe  aceptar todo. É importante que o xestor garanta a corrección de todo o proceso, a partir da recollida e o transporte, ata o desmontaxe, a separación de materiais, e o destino final de todas as fraccións resultantes, tanto das valorizables como das non valorizables. É de especial importancia a separación daquelas fraccións potencialmente perigosas, que deberán recibir o tratamento específico axeitado.

Por que reciclar supón un custo?

Os xestores especializados recuperan todas aquelas materiais reciclables presentes nas cintas de vídeo mediante os diversos procesos técnicos, que van a partir do desmontaxe manual ata complexos sistemas de trituración e separación de metais, pasando por equipos de detección automática de plásticos, etc. Todos estes procesos supoñen unhas instalacións e uns custos de explotación notables que, na maior parte dos casos, non se compensan cos ingresos da venda das fraccións recuperadas. Ademais, han de garantir o cumprimento das esixentes normativas vixentes.

Beneficios para o medioambiente

Hai mercados ben desenvolvidos para os produtos da reciclaxe das cintas de vídeo como son o PET e os diferentes metais, o que fai máis grave aínda que as cintas de vídeo acaben tiradas nun vertedoiro como lixo.
Sen dúbida a elección do reciclado específico das cintas de vídeo é a mellor opción a partir dun punto de vista medioambiental. A reciclaxe ten sentido non só pola redución do impacto ambiental debido á menor contaminación orixinada polos tratamentos anteriormente descritos, senón tamén porque permite economizar recursos escasos e a enerxía necesaria para a extracción dos mesmos nas explotacións mineiras, a través da recuperación dos seus distintos materiais plástciso e metálicos.

Para os campións da reciclaxe

Colaborar co servizo integral de reciclaxe de cintas de vídeo BLIPVERT xa é realizar un xesto moi especial, pola súa absoluta novidade, que nos situa nunha posición de élite dentro dos sistemas de reciclaxe europeus. Aconsellámosche pois que, en caso de dispoñer de información valiosa nunha cinta de vídeo, a copies en calquera outro soporte de nova xeración e deposites a cinta no noso contedor. Se o contido da cinta non é relevante, deposítaa directamente.Minis en GalegoFrançais
 - Pla de Ramassar 30, 08402 Granollers - Tel 93 846 71 85 - Fax 93 846 41 59