proceso de reciclaxe

Móbiles

Codi T-1935 de l'ARC da Generalitat de Catalunya

BLIPVERT é transportista autorizado para Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) e conta con máis de 15 anos de experiencia no mundo da reciclaxe. Isto permítenos ofrecer un servizo especializado de reciclaxe, que en estreita colaboración co cliente, apórtalle un profundo coñecemento sobre a composición os materiais a reciclar, a porcentaxe previsto de revalorización, as posibilidades de reciclado e unha garantía sobre o destino e adecuado tratamento de todas os materiais. O servizo complétase coa elaboración da información e dos certificados de tratamento correspondentes válidos para auditorías ISO 14001.

De que material está fabricado un teléfono móbil?

Máis do 90% das compoñentes dun móbil son reutilizables. O 58% é plástico; o 17%, vidro, e o 25%, metais como ferro, cobre, prata e incluso ouro. As baterías son os elementos máis contaminantes porque conteñen elementos como o cadmio, o litio e metal hidruro. Con todo, o material máis prezado é o coltán, un metal capaz de soportar unha alta carga eléctrica que se utiliza en todo tipo de aparellos electrónicos e permite que as baterías duren máis. A súa produción concéntrase nun 80% en África e a gran demanda deste material -a metade da mesma destinada á telefonía móbil- provocou que se disparase o seu prezo (300 euros cada quilogramo) e desatou un conflito armado en países produtores como a República Democrática de Congo.

Descrición do Proceso

Ao cabo da súa vida útil, os teléfonos móbiles han de ser tratados nun proceso que ofreza garantías para recuperar as compoñentes aproveitables e tratar axeitadamente os potencialmente perigosos.

1. Desmontaxe e descontaminación
O proceso de reciclaxe seleccionado por BLIPVERT permite o emprego de tecnoloxías limpas para o fraccionamento selectivo do vidro, os plásticos e os distintos metais. A primeira fase do proceso consiste nunha separación coidadosa das compoñentes potencialmente perigosos (C.P.P.), tales como condensadores, circuítos impresos e plásticos que conteñen PCB's, relés de mercurio, acumuladores de níquel/cadmio, etc... Estas compoñentes potencialmente perigosos son entregados a xestores autorizados para o seu correcto tratamento.

2. Revalorización.
Posteriormente procédese á clasificación dos distintos tipos de plásticos e metais (férricos e non férricos) e se incia un proceso industrial de sucesivas moliendas e trituraciones. Cada tipo implica un específico proceso de revalorización e tratamento que permite recuperalo e devolvelo ao ciclo produtivo.

Lexislación Existente

REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febreiro, sobre aparellos eléctricos e electrónicos e a xestión dos seus residuos.

Artigo 5. Tratamento de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos.

1. Os residuos de aparellos eléctricos e electrónicos que conteñan materiais ou elementos perigosos serán descontaminados. A descontaminación incluirá, como mínimo, a retirada selectiva dos fluídos, compoñentes, materiais, substancias e preparados, de conformidade co establecido no anexo III.

2. As operacións de tratamento terán como prioridade, por esta orde, o reutilización, o reciclado, a valorización enerxética e a eliminación. Ás operacións de valorización seralles de aplicación o réxime xurídico establecido na Lei 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, atendendo ás características das operacións e á perirosidade das compoñentes que constitúan o obxecto da xestión.

3. Todas as operacións de tratamento  realizaránse aplicando mellores técnicas dispoñibles. En particular, as operacións de traslado de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos realizaranse de tal modo que se poida lograr a mellor descontaminación, reutilización e o reciclado dos aparellos enteiros ou as súas compoñentes.

Sabías que…

No noso país estímase que hai entre 25 e 30 millóns de teléfonos móbiles gardados no caixón, terminais averiados ou en desuso que os donos nos resistimos a tirar ou a reempregar.

Apenas 1 de cada 5 móbiles se recicla.

O teléfono móbil volveuse tan imprescindible no peto dos cidadáns como o DNI.

No noso pais téñense reciclado ata o momento 750.000 quilos de ferralla celular, que equivale a seis millóns de móbiles. Unha cifra insignificante se se ten en conta que só o ano pasado vendéronse 20 millóns destes aparellos.

O teléfono móbil cada vez dura menos en mans do usuario porque, ao converterse nun obxecto de utilidade, presunción e moda, renóvasea a cotío, e cada vez menos por avarías.

A vida media dun teléfono móbil no noso pais é de 16 meses.

Cada cidadán tivo uns catro terminais de promedio ao longo da súa vida.

Importancia de que o material sexa tratado por un XESTOR AUTORIZADO

O destinatario final do material recuperado é un xestor autorizado para os Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) que asegura un correcto tratamento dos mesmos e o máximo grao de reciclaxe. O destino desexable será sempre o xestor especializado en cada tipo de residuo, que se supón será mellor que o xeralista que acepta todo. É importante que o xestor garanta a corrección de todo o proceso, a partir da recollida e o transporte ata o desmontaxe, a separación de materiais, e o destino final de todas as fraccións resultantes, tanto das valorizables como das non valorizables. É de especial importancia a separación daquelas fraccións potencialmente perigosas, que deberán recibir o tratamento específico axeitado.

Por que reciclar supón un custo?

No noso pais, cada vez que se adquire un móbil págase un canon de catro céntimos para a súa reciclaxe. Con esta cantidade e o valor das materiais reempregados custéase parte do denominado sistema integrado de xestión de residuos, que inclúe a recollida, o transporte e o tratamento. O custo total de reciclaxe vén a ser de nove céntimos por cada aparello inservible.
Pero aínda que os xestores especializados recuperan todas aquelas materiais reciclables presentes nos Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) mediante diversos procesos técnicos, que van a partir do desmontaxe manual ata complexos sistemas de trituración e separación de metais, pasando por equipos de detección automática de plásticos, etc., todos estes procesos supoñen unhas instalacións e uns custos de explotación notables que, na maior parte dos casos, non se compénsan cos ingresos da venda das fraccións recuperadas. Ademais, han de garantir o cumprimento das esixentes normativas vixentes.

Beneficios para o medioambiente

Sen dúbida a elección do reciclado específico dos Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) é a mellor a partir dun punto de vista medioambiental.
A reciclaxe ten sentido non só, pola redución do impacto ambiental debido á menor contaminación orixinada polos tratamentos anteriormente descritos, senón tamén porque permite economizar recursos escasos e a enerxía necesaria para a extracción dos mesmos nas explotacións mineiras, a través da recuperación de materiais coma metais, plásticos, vidro, etc. contidos nos devanditos residuos.
A Unión Europea estima que os 6 millóns de toneladas de RAEE que se producen anualmente conteñen máis de 3,5 millóns de toneladas de metal.
Calcúlase que a reciclaxe de RAEE contribuiría a aforrar ao redor de 120 millóns de Gigajulios ao ano, o que equivale a 2,8 millóns de tonelas de petróleo. O uso dos materiais reciclados permitiría aforrar entre o 60% e o 80% da enerxía necesaria para producir as materiais virxes, equivalentes aos reciclados.

Para os campións da reciclaxe

Se o teu móbil aínda funciona e entrégalo no establecemento do teu operador no momento de adquirir un novo modelo, seguramente poderás obter algún desconto.
Pero esta non é a única vía para desfacerse dun móbil que funciona. Hai outra máis solidaria: a súa reutilización como aparello de segunda man. Busca, e seguro que atoparás a alguén que agradecerache o poder seguir utilizando o teu terminal.
Minis en GalegoFrançais
 - Pla de Ramassar 30, 08402 Granollers - Tel 93 846 71 85 - Fax 93 846 41 59